نرخ کسب درآمد، کوتاه کننده لینک

توضیحات بسته / کشور درآمد در هر 1000 نمایش
دسکتاپ موبایل / تبلت
ایالات متحده $۲٫۰۰ $۲٫۰۰
انگلستان $۲٫۰۰ $۲٫۰۰
کانادا $۱٫۶۰ $۱٫۶۰
نمایش جهانی (همه کشورها) $۰٫۴۰ $۰٫۴۰
توضیحات بسته / کشور درآمد در هر 1000 نمایش
دسکتاپ موبایل / تبلت
ایالات متحده $۲٫۰۰ $۲٫۰۰
انگلستان $۲٫۰۰ $۲٫۰۰
کانادا $۱٫۶۰ $۱٫۶۰
نمایش جهانی (همه کشورها) $۰٫۴۰ $۰٫۴۰